مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

چرا جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین و پناهندگان اجازه نمی دهد صاحب املاک شده و مالی را به نام خویش خریداری نمایند. آیا این رفتار ظلم به مهاجرین نیست و آیا درکشورهای دیگر نیز با مهاجرین به همین شکل رفتار می شود ؟


1- قانون استملاک ایران درسال 1307 تصویب شده و بنا بر نیازهای موجود در طول زمان ، اصلاحات لازم بر روی آن بعمل آمده است. لذا این تصور که قانون مزبور محدودیتهایی را برای اتباع افغانستان ایجاد نموده کاملاً اشتباه است و مسئله استملاک اتباع خارجی بصورت عام و جهت کلیه اتباع خارجی طراحی گردیده است.

2- درکلیه کشورها استملاک اتباع خارجی دارای ضوابط و محدودیتهای خاص خود می باشد و تکلیف تملک اتباع خارجی درایران را نیز قانون و آئین نامه مربوطه و ضوابط اجرایی مصوب تعیین نموده است که شمه ای از آن بدین شرح می باشد. ضمناً پیشنهاد میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به قانون و آئین نامه استملاک اتباع خارجه درایران مراجعه نمائید.

- اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت وموسسه در امور تجاری و صنفی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقاً ممنوع دانسته است.

- تملک سهام بانکهای ایران توسط اتباع خارجی باتوجه به بند «و» ماده 31 قانون پول و بانکی مصوب 1358 ممنوع می باشد.

- هیئت دولت می تواند اجازه خریداملاک غیرمنقول ییلاقی واماکن سیاحتی را وفق آئین نامه استملاک به اتباع خارجی را مشروط به وارد کردن ارز لازم و تحت شرایط خاص بدهد. - موافقت با تقاضاهای استملاک اتباع خارجه که طبق قانون تنظیم شده باشد مشروط به این است که تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد

– تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد – درکشور متبوع متقاضی اتباع و شرکتها و موسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و لااقل بتوانند همان مقدار ملک را تحصیل کنند

– محل وقوع ملک نباید در نقاط مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان برطبق مقررات ممنوع است باشد- درصورتیکه استملاک برای کسب باشد، نوع کسب واشتغال باید مجاز وقبلاً برای اینکار پروانه اشتغال‌ دریافت گردیده باشد.

- هیئت دولت می تواند پس از رسیدگی وموافقت کمیسیون خاص، امکانات لازم برای کسانیکه دارای پروانه اقامت دائمی نیستند ولی با گذرنامه و بصورت رسمی وارد کشور گردیده اند مشروط به اینکه برای خرید مال غیرمنقول از ارزی که رسماً به کشور منتقل می نماید و آنهم بوسیله یکی از بانکهای مجاز را ارائه نماید.

- تقاضای استملاک اتباع خارجی باتوجه به شرایط خاص آن طبق ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 5/5/44 لازم است حتماً به تصویب هیئت وزیران برسد.

3- درحال حاضر تقاضای استملاک ایرانیان درافغانستان پذیرفته نشده و شرط عمل متقابل احراز نمیگردد. لذا اتباع افغانستان نمی توانند ملکی را درایران خریداری نمایند.

4- باتوجه به توضیحات داده شده و خصوصاً بند 3 درحال حاضر امکان اجابت درخواست اتباع افغانستانی وجود ندارد . ضمناً درارتباط با بخش دوم سئوال مبنی بر اینکه آیا درکشورهای دیگر نیز با مهاجرین به همین شکل رفتار می شود لازم است بدانید که قوانین ومقررات کشورها بستگی به رفتار متقابل و سیاستهای داخلی آنان دارد و در راستای منافع ملی کشورها تعریف می شود. لیکن آنچه که مسلم است قوانین استملاک هیچ کشوری جهت اتباع خارجی همچنان که دولت افغانستان نیز حساسیتهای خاص خود را دارد آسان نمی باشد. درهرحال کشورها به لحاظ اصل حاکمیت سرزمینی درخصوص سیاستهای جاری خود و ازجمله استملاک اتباع خارجی تصمیم گیری می نمایند.


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲