مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

چرا افغانیهای پناهنده را مجبور می کنید هنگام دریافت کارت آمایش ، به اداره کار استان مراجعه و کارت کار تقاضا کنند؟ آیا این کار شما قانونی است ؟


ابتدا باید با تعهدات ایران درقبال کنوانسیون پناهندگی 1951 ژنو آشنا شد و متعاقب اطلاع ازموضوع و علم به قوانین انتظارات خود را ارائه نمود. دولت جمهوری اسلامی ایران از اولین امضاء کنندگان کنوانسیون حقوقی بین المللی پناهندگان بوده و درطول 33 سال گذشته پذیرش پناهندگان را به استناد کنوانسیون یادشده انجام داده است. باتوجه به اینکه مجلس ایران درسال 1354 ماده 24 قانون کنوانسیون درخصوص اشتغال پناهندگان را صرفاً به عنوان توصیه پذیرفته است ، تعهدی درزمینه فوق نداشته و مجوز اشتغال را درحال حاضر صرفاً بخاطر نوع دوستی و رعایت حال پناهندگان و همچنین رفع مشکلات معیشتی ایشان صادر می نماید. بنابراین بادرنظرداشت عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران در زمینه اشتغال پناهندگان به آگاهی میرساند صدور پروانه اشتغال جهت پناهندکان موصوف در راستای مسائل بشردوستانه ، ساماندهی اشتغال ایشان و نظارت برنحوه رفتار کارفرمایان و تنظیم بازار بوده است. مزیداً اطلاع بخشی از مواد قانونی حاکم بر اشتغال اتباع خارجی بشرح ذیل اعلام میگردد :

ماده 12 قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند درایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.

ماده 121 قانون کار : وزارت کاروامور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل درمورد صدور روادید با حق کارمشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهدکرد .

ماده 122 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید :

الف – تبعه بیگانه ای که حداقل 10 سال مداوم درایران اقامت قانونی ( گذرنامه واقامت ) داشته باشد.

ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه

 

 

قوانین کار اتباع خارجی


ماده 120 قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

 

تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .

الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .

ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است .

صدور روادید با حق کار مشخص(ویزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجی وارد شده به کشور  با سقف حداکثر   1 ماه که توسط کارفرمای تبعه خارجی دارای اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تایید استان (کلیه ارگانهای زیربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی نیروی انتظامی استان ممهور میگردد.کارفرما مکلف است در صورت نیاز به خدمات تبعه خارجی به بیش از زمان داده شده درخواست خود را مبنی بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی تسلیم نماید .

ماده 122 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :

الف ) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب ) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .

ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه .

ماده 124 قانون کار : پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود .

ماده 125 قانون کار : در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند .

ماده 128 قانون کار : کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار

الف ) چگونگی صدور ، تمدید ، تجدید ، و لغو پروانه کار اتباع خارجی

صدور پروانه کار :

ماده 1 - پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده 121 قانون کار قرار گرفته است ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی صادر می شود .

ماده 2 – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور ، به واحد های ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند . در غیر اینصورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده 181 قانون کار ، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نمایند .

ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تایید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد .

تبصره : شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

تمدید پروانه کار:

ماده 4 -کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار اتباع خارجی در واحدهای خود ، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداکثر 30 روز قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی ارائه نمایند .

ماده 5 –تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 3 توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است .

تبصره : هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرحها ، یا تغییر در نوع تخصصهای مصوب قبلی ، منوط به طرح مجدد موضوع در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود .

ماده 6 – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

تجدید پروانه کار:

ماده 7 – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد ، در صورت تغییر کارفرما ، مشمول تجدید پروانه کار می شوند .

ماده 8 – تجدید پروانه کار اتباع خارجی در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار ، به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون کار ، پس از موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام   می گیرد .

ابطال پروانه کار:

ماده 9 - در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند . با متخلفین در این زمینه طبق ماده 181 قانون کار رفتار خواهد شد .

تبصره : اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است ، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد .

ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شوون اسلامی ، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذی صلاح رعایت ننمایند ، اقدام نماید .

تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار ، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید .

تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می تواند از مراجع ذی صلاح ، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند را درخواست نمایند .

ماده 181 قانون کار : کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد .

هیئت فنی اشتغال: هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی تصمیم گیری مینماید .


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲