در دیدار سفیر کشور افغانستان با استاندارکرمان و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان مطرح شد؛.......