فراخوان ثبت نام آموزش های فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ، موسسه کنشگران توسعه پارس و موسسه سکوآ