جلسه هماهنگی و آموزشی توجیهی در خصوص نحوه  تشکیل پرونده تابعیت با حضور جناب آقای اثنی عشری معاون محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  و کارشناسان مربوطه اداره کل ،رییس انجمن دفاترونماینده های دفاتر کفالت ، اقامت و اشتغال در تاریخ ۷ مهر ماه ۹۹ در این اداره کل برگزار گردید .
در این جلسه پیرامون دستور کارجلسه بویژه چگونگی تشکیل پرونده و هماهنگی با اداره کل امور اتباع بحث و تبادل نظرشد و مقرر گردید تشکیل پرونده تابعیت در شهرهای دارای دفتر کفالت از طریق دفاتر انجام و در شهرهای فاقد دفاتر کفالت از طریق فرمانداری ها انجام شود .
فرمهای تابعیت از طریق اداره کل در اختیار انجمن جهت چاپ و توزیع قرار گیرد .
تعیین دفتر برای خانوارهای فاقد مدرک از طریق انجمن با هماهنگی اداره کل انجام‌ شود .
و همچنین جهت اسکن پرونده های تکمیل شده از قبل با هماهنگی اداره کل و انجمن تحویل دفاتر شده و پس از اسکن جامع و کامل بایستی به اداره کل عودت شود .