تمدید فراخوان ثبت نام آموزش های فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان.موسسه کنشگران توسعه پارس, و موسسه سکوآ