قابل توجه اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش معتبر ساکن استان کرمان 
بدینوسیله به آگاهی می رساند با توجه به روزهای پایانی طرح آمایش ۱۵ و عدم تمدید آن از مشمولین طرح مذکور درخواست می گردد تا در اسرع وقت نسبت به شرکت در طرح و تمدید کارت آمایش اقدام‌نمایند .