جناب آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه مدیران محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور  آقایان رمضانی و ویانی از,اردوگاه مراقبتی ماهان بازدید به عمل آوردند

در جریان این بازدید قسمت های,مختلف اردوگاه مورد بررسی و نظارت و نحوه عملکرد این مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این بازدید مدیر اردوگاه مراقبتی گزارشی از عملکرد هفت ماهه و اقدامات انجام گرفته از جمله نصب تجهیزات لازم به منظور ارتقاء وضعیت مجموعه  و همچنین نحوه ارائه خدمات کیفی به اتباع غیر مجاز خارجی ارائه داد,و آقای شفیعی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی دستورات لازم را صادر نمودند 
در پایان این بازدید  آقای رمضانی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان و ابراز رضایت از وضعیت اردوگاه, از زحمات و تلاش های آقای شفیعی و پرسنل مجموعه اداره کل قدردانی نمودند.