جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
18 دسامبر روز جهانی مهاجر را به اتباع و مهاجرین ساکن استان کرمان تبریک و تهنیت گفتند .