اجرای پروژه پایش, مراقبت و ارتقا سلامت اتباع و مهاجرین خارجی ساکن استان در راستای بهبود کیفیت سطح زندگی آنان , توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
با همکاری و مشارکت مرکز تحقیقات بیماری هیداتید دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان