خدا سپاس که مرا از اشک بر فرزندان فاطمه بهره مند نمودی - شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی