انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و اداره صدور تذکره الکترونیک و تثبیت هویت افغانستان در تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۷ دی ماه ۹۹
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در این باره گفتند اتفاق بزرگی در زمینه ساماندهی مهاجرین خارجی ساکن استان در حال شکل گیری میباشد و این اداره کل نهایت همکاری را چه در زمینه های نرم افزاری, تامین نیازهای الکترونیکی و هماهنگی های بین بخشی و ... را به عنوان متولی اصلی رسیدگی به امور مهاجرین ساکن استان انجام می دهد.