عصر دوشنبه ۶ بهمن ماه سفیر محترم‌کشور جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای دکتر لیوال و هیئت همراه با استقبال جناب آقای شفیعی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان وارد کرمان شدند .