بازدید آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه ریاست محترم کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان از مرکز توزیع تذکره الکترونیکی واقع در مجتمع آموزشی بلدالامین در تاریخ دوشنبه مورخ ۱۳ بهمن‌ ماه از مراحل اداری مختلف صدور تذکره الکترونیکی و تثبیت هویت جهت اتباع افغانستانی ساکن استان بازدید به عمل آوردند.
در این‌ بازدید آقای شفیعی گفتند : مرکز بلدالامین دارای محوطه بسیار بزرگ می باشد که با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با نیروهای با تجربه  روند توزیع تذکره الکترونیک با سرعت در حال انجام است.
جناب آقای شفیعی گفتند : خوشبختانه با شروع طرح مذکور کار بسیار بزرگی دولت دو کشور ایران و افغانستان آغاز کرده و به جمع بندی و توافقاتی رسیده اند که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از قاچاق انسان و سو استفاده هایی که صورت میگرفت این طرح انجام شود.
 آقای شفیعی افزودند : این طرح حدودا یکساله می باشد که همین روند با دقت کامل و حجمی که صورت گرفته به کار خود ادامه خواهد داد و در جنوب شرق کشور این طرح در این‌ مکان‌ قرار است انجام‌ گیرد . 
ایشان افزودند: خوشبختانه طرح با جدیت دنبال می شود اهمیت موضوع به قدری زیاد است که سفیر محترم‌ کشور جمهوری اسلامی افغانستان دکتر لیوال برای افتتاحیه حضور داشتند و امیدواریم طرح در زمان باقیمانده با همین روند به کار خود ادامه دهند