قابل توجه اتباع افغانستانی ساکن‌ مهمانشهر بردسیر و مهمانشهر رفسنجان
بدینوسیله به اطلاع می رساند ابلاغیه دستورالعمل برگزاری انتخابات شوراها در دو مهمانشهر رفسنجان و بردسیر توسط وزارت کشور صادر و اداره  کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان مامور اجرای انتخابات شورا در دو مهمانشهر میباشد .