بازدید آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌خارجی استانداری کرمان و سرکار خانم اندیدی جنویو ایک نماینده محترم سازمان ریلیف اینترنشنال از مهمانشهر بردسیر در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۹  انجام‌ شد .
در این سفر از نقاهتگاه ، مرکز بهداشت ، سیستم فاضلاب و تصفیه خانه مهمانشهر بازدید بعمل آمد .
در این بازدید آقای شفیعی گفتند : اقدامات بسیاری توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کرونا صورت گرفته و مرکز بهداشت و نقاهتگاه را از لحاظ بهداشتی و درمانی تقویت کرده ایم.
 آقای شفیعی افزودند : تعدادی از سرویس های بهداشتی و حمام مهمانشهر مذکور بهسازی و تعدادی بازسازی شده اند و در راه اندازی و بهسازی رختشوی خانه مشارکت مردم برای نگهداری که عمومی می باشند حائز اهمیت می باشد .
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان گفتند : بزرگترین دغدغه بحث سیستم‌ فاضلاب در کمپ می باشد که مطالعات اولیه آن انجام و کارفرمایی که انتخاب شده مورد تایید دانشگاه علوم‌ پزشکی نیز می باشد و بعنوان‌ نیاز آنی بایست به آن‌نگاه ویژه کرد  و تهدید های جدی را در پی خواهد داشت .