نگاه پدرانه و دست نوازش بر کودکان امروز و آیندگان فردا اتباع افغانستانی توسط آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان