بازدید آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  و هیئت همراه در تاریخ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از محل صدور تذکره الکترونیکِ اتباع افغانستانی 
جهت سرکشی از روال انجام کار و مشاهده چگونگی ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین  افغانستانی واقع در مرکز بلدالامین