الهی بک یا الله 
ای که دستتان میرسد بر زلف یار درحضورش نام ما را هم بیارید
تقدیرتان در شب قدر به همه نیکیها مقدر باد.
التماس دعا