آغاز ثبت نام مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش