توزیع پک های بهداشتی ، حمایتی ویژه خانوارهای آسیب پذیر ساکن مهمانشهرها توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کرمان