*فراخوان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای رایگان* 
قابل توجه اتباع افغانستانی ساکن‌ استان
به اطلاع می رساند دوره های فنی و حرفه ای توسط سازمان‌ آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور با مشارکت موسسه کنشگران توسعه پارس و موسسه سکوآ برگزار میگردد .