ورود نمایندگان کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی بین المللی به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال, سازمان پناهندگی نروژی موسسه سکوآ در ج.ا.ا و همچنین نمایندگان موسسه کنشگران توسعه پارس و جمعیت حمایت از بهبود یافتگان 
به استان کرمان