بازدید نمایندگان کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی بین المللی به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال, سازمان پناهندگی نروژی موسسه سکوآ در ج.ا.ا و همچنین. نمایندگان موسسه کنشگران توسعه پارس و جمعیت حمایت از بهبود یافتگان 
از مهمانشهر رفسنجان
 روز چهارشنبه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی  به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال سازمان پناهندگی نروژی و موسسه سکوآ از مهمانشهر رفسنجان بازدید بعمل آوردند .
در این‌ بازدید که با همراهی آقای ساسانی مشاور مدیرکل وزارت کشور در امور بین الملل اتباع وزارت کشور ، دکتر فصیحی هرندی فرماندار ویژه رفسنجان ، آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  ، خانم ویریندادار مدیر کشوری سازمان ریلیف اینترنشنال, آقای فیلیپ لوزینسکی رئیس کشوری سازمان پناهندگی نروژی خانم سوزان گرلاخ رئیس کشوری موسسه سکوآ در ج.ا.ا و هیئت همراه  از مهمانشهر رفسنجان جهت بررسی روند اجرای  پروژه های مشترک بازدید بعمل آوردند .

 آقای شفیعی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مدیران سازمان های غیر دولتی بین المللی  بیان‌ کردند : امروز پناهندگان در کشور جمهوری اسلامی ایران از نعمت بسیار بزرگی برخوردار می باشند به وضوح حضور دولتمردان در کنار پناهندگان مانند یک برادر دینی مشهود می باشد. و بعنوان مهمانی که بیش از ۴۰ سال در این‌مملکت زندگی می کنند برای ما قابل احترام هستند. به وضوح از نزدیک شاهد ارتباطات خوب و عاطفی بین مهاجرین و پناهندگان و مجموعه مدیران استانی و کشوری هستیم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین‌ خارجی استانداری کرمان افزودند: تمامی دستور العمل ها و تعهدات بین‌المللی امروزه در راستای اهداف ملی و بین‌المللی جاری می باشد که در این زمینه به خوبی صورت گرفته و در کنار یکدیگر میتوانیم وظایف مشترک سازمانی را در راستای تسریع امور پناهندگان به خوبی به سرانجام برسانیم. ‌
جناب آقای شفیعی افزودند:همواره نگاه ویژه ای که جناب آقای دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت‌کشور به مجموعه پناهندگان در کشور داشته اند و تاکیدات جدی مبنی بر توجه خاص به نیازهای آنی و حیاتی پناهندگان جز اولویت های اساسی می باشد و خوشبختانه گام‌های اساسی در زمینه بهبود کیفیت زندگی و شناسایی مسائل و مشکلات مرتبط با اتباع افغانستانی ساکن کشور  برداشته شده است.