امروز پنج شنبه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ کمیته هماهنگ کننده امور سازمان های غیر دولتی  به همراه روسای کشوری سازمان های ریلیف اینترنشنال سازمان پناهندگی نروژی و موسسه سکوآ از کارگاه فنی و حرفه ای مرکز ۶  بازدید بعمل آوردند .
در این‌ بازدید که با همراهی آقای ساسانی مشاور مدیرکل وزارت کشور در امور بین الملل اتباع وزارت کشور ،  آقای شفیعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  استانداری کرمان  ، خانم ویریندادار مدیر کشوری سازمان ریلیف اینترنشنال, آقای فیلیپ لوزینسکی رئیس کشوری سازمان پناهندگی نروژی خانم سوزان گرلاخ رئیس کشوری موسسه سکوآ در ج.ا.ا و هیئت همراه از‌کارگاه فنی و حرفه ای شماره ۶ بازدید بعمل آوردند .