✅آغاز پروژه تحقیقاتی سلامت بانوان مهاجر دشت زحمت کشان استان کرمان 

✅این پروژه تحقیقاتی در رابطه با شایعترین بیماریهای جسمی و روحی بانوان، شناسایی علت شیوع این بیماریها و ارائه ی راه حل برای پیشگیری درمان و آموزش که تا به حال حدود 600 بانو با همکاری مرکز پژوهش و تحقیقات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان مورد بررسی قرار گرفته اند انجام شده است.