تحویل اقلام و تجهیزات پزشکی  به منظور تجهیز  نقاهتگاه کووید_19 

در ادامه فعالیت های بهداشتی حمایتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان اقلام خریداری شده به منظور تجهیز بیش از پیش نقاهتگاههای مهمانشهر رفسنجان و مهمانشهر بردسیر با هدف مقابله با بیماری کرونا  با همکاری سازمان ریلیف اینترنشنال 
تحویل دو مهمانشهر مذکور گردید.