توزیع بسته های حمایتی توسط مرکز پژوهش و تحقیقات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در بین خانوارهای آسیب پذیر اتباع افغانستانی شهرستان کبوتر خان رفسنجان