بعداز ظهر امروز نشست مشترک  آقای مهندس مهدلو سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و آقای اثنی عشری معاونت این اداره کل  با خانم دکتر رحمانی مدیر عامل موسسه کنشگران توسعه پارس و کارشناسان‌ مربوطه در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در این اداره کل برگزار گردید. در این نشست آقای مهندس شجاعی بعنوان مدیر مرکز معین دفتر کرمان معرفی گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر رحمانی بیان کردند که موسسه کنشگران توسعه پارس بالغ بر ۳۸ نوع خدمت از جمله:
 آموزش سواد آموزی ، آموزش های کسب و کار آموزش کودکان‌ استثنایی ، کودکان بازمانده از تحصیل ,کارگاههای اشتغال آفرینی, حمایت از,معلولین,مدیریت بحران,حوزه سلامت و....را به پناهندگان ارائه میکند. و همچنین با همکاری موسسه سکوآ و سازمان فنی حرفه ای  مهارت و حرفه آموزی جهت توانمندسازی پناهندگان به‌ منظور بازگشت داوطلبانه اتباع خارجی به کشور خود فعالیت دارد . 
در این نشست آقای مهندس مهدلو بیان کردند : بحث نهضت سواد آموزی و آموزش باید بصورت جدی پیگیری شود آموزش باعث ارتقا و امید به زندگی و احساس مفید بودن میشود و چشم انداز روشنی را برای افراد فراهم میسازد.ایشان بیان کردند: بایستی در مکان هایی که با تراکم جمعیت اتباع خارجی روبرو هستیم خدمات بیشتری ارائه دهیم و آموزش و دانش از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و فعالیت ها باید بصورت گسترده در شهرستان های دیگر انجام‌ گیرد .