✅بازدید آقای مهندس مهدلو سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان  و آقای اثنی عشری و هیئت همراه در تاریخ شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ از محل دفتر مرکز صدور تذکره الکترونیکِ اتباع افغانستانی 
جهت بازدید از چگونگی روال انجام این پروسه و مشاهده چگونگی ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین افغانستانی واقع در مرکز بلدالامین