بازدید آقای مهندس مهدلو سرپرست محترم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراهی آقای اثنی عشری معاونت محترم اداره کل از اردوگاه مراقبتی کرمان