قابل توجه اتباع افغانستان دارای کارت آمایش معتبر ساکن استان کرمان 
بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به روزهای پایانی طرح آمایش ۱۶ و عدم تمدید آن ، از مشمولین طرح مذکور درخواست می گردد تا در اسرع وقت نسبت به شرکت در طرح و تمدید کارت آمایش اقدام‌نمایند .