بازدید آقای مهدلو ترکمانی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از پایگاه بهداشتی شهرک گلخانه 
آقای مهدلو با هدف بازدید از روند محوطه سازی پایگاه بهداشتی مذکور,صحبت با پرسنل پایگاه و اخذ نقطه نظرات آنان, ارزیابی کیفیت و کمیت ارائه خدمات به اتباع افغانستانی
از این مرکز بازدید به عمل آوردند.
ایشان در پایان ضمن اخذ گزارش در خصوص روند واکسیناسیون در مرکز مذکور, خواستار تسریع در تامین واکسن برای گروههای سنی جامعه هدف گردید.