✅فراخوان ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مشارکت موسسه کنشگران توسعه پارس و نظارت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور