عصر شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ اقای مهندس مهدلو ترکمانی سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان و هیئت همراه از منطقه دشت زحمتکشان بازدید بعمل آوردند .